Deze website (positivegut.com) maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Hiervan worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Maar als u zich afmeldt voor sommige van deze cookies, kan dit uw browse-ervaring beïnvloeden.

Over dit beleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons Privacybeleid.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de Cookieverklaring op onze website

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Met wie we uw gegevens delen

Google Analytics 4
Verzamelde gegevens: aantal gebruikers; sessiestatistieken; Trackers; Gebruiksgegevens

WordPress.com
Verzamelde gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Cloudflare
Verzamelde gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Akismet (SPAM protection)
Verzamelde gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Google reCAPTCHA (SPAM protection)
Verzamelde gegevens: cookies; Gebruiksgegevens

Mailerlite (newsletter)
Verzamelde gegevens: voornaam, e-mailadres

Contact form
Verzamelde gegevens: naam, e-mailadres

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Opmerkingen

Reacties op deze website zijn uitgeschakeld.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsersessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Toestemming beheren” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Als je reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Voor eventuele vragen heeft u het recht om contact op te nemen met de eigenaar van deze website via info@positivegut.com

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

This website (positivegut.com) uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

About this policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website

What are cookies?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

Who do we share your data with

Google Analytics 4
Collected Data: number of Users; session statistics; Trackers; Usage Data

WordPress.com
Collected Data: various types of Data as specified in the privacy policy of the service

Cloudflare
Collected Data: Cookies; various types of Data as specified in the privacy policy of the service

Akismet (SPAM protection)
Collected Data: various types of Data as specified in the privacy policy of the service

Google reCAPTCHA (SPAM protection)
Collected Data: Cookies; Usage Data

Mailerlite (newsletter)
Collected Data: first name, e-mail address

Contact form
Collected data: name, e-mail address

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Comments

Comments on this website are disabled.

How can I control the cookie preferences?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Manage consent” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

If you have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

For any questions, you have the right to contact the owner of this website through info@positivegut.com

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.